Monday September 16, 2019
Font Size
   

Matthew Martin Sensei

Sensei Matthew Martin , Associate Instructor || Nidan (2nd Degree Black Belt) Shindo-Ryu Ju Jitsu & Judo

Home Dojo: Shindo-Ryu Ju Jitsu and Judo, Pense, SK Canada

Affiliations: Alberta Ju Jitsu Association ; Goshinkan-Ryu Ju Jitsu ; Edo Machi-kata Taiho-Jutsu (EMKTJ)


Parent Category: Instructors

Important News and Events